درجه بندی و گروه بندی چای:
۰

گروه اول : چای قلم

چای قلم ممتاز زرین

چای قلم ممتاز

چای قلم

گروه دوم  : چای شکسته

-چای شکسته ممتاز زرین

-چای شکسته ممتاز

-چای شکسته

گروه سوم: چای باروتی

چای باروتی ممتاز زرین

چای باروتی ممتاز

گل باروتی

گروه چهارم: خاک چای

خاک چای درجه یک

خاک چای درجه دو

ارسال یک دیدگاه

بالا

X